Vital nieuwsbrief

PRIVACYVERKLARING

Vital Centre zet zich in voor duidelijke communicatie, efficiëntie en transparantie. Wij hechten veel waarde aan openheid over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken deze conform de geldende privacywetgeving.

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Dit privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Vital Centre persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website
 • Leden van Vital Centre
 • Ontvangers van Vital Centre nieuwsbrieven en andere mailings
 • Potentiële klanten van Vital Centre
 • Personen die betrokken zijn bij een procedure of transactie waarbij Vital Centre als belanghebbende optreedt
 • Derden die met Vital Centre communiceren
 • Medewerkers van Vital Centre
 • Alumni & stagiaires

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT VITAL CENTRE?

Vital Centre verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door jou aan Vital Centre verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de registratie van je lidmaatschap
 • Persoonsgegevens die je aan Vital Centre verstrekt in het kader van events, lessen, trainingen of ingeschreven nieuwsbrieven
 • Persoonsgegevens ontvangen via onze website:
 • Gegevens aangaande jouw bezoek aan onze website
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee je onze website hebt bezocht, bijvoorbeeld jouw IP adres
 • Jouw surfgedrag en interesses
 • Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:
 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms
 • Overige op je betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het uitvoeren en onderhouden van je lidmaatschap

 

WAAROM VERWERKT VITAL CENTRE JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Vital Centre gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst
 • Het onderhouden van contact en met je communiceren
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor je interessant kunnen zijn
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van onze medewerkers betrekking hebbende op de Arbeidswet en onze loonadministratie

 

DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

Vital Centre neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Vital Centre toegang hebben tot jouw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Vital Centre hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij je via raalte@vitalcentre.nl contact op te nemen met ons.

 

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

In bepaalde gevallen kan het voor Vital Centre noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals fitnessprogramma’s, zwemlesprogramma’s en dergelijke

Derden, zoals toezichthouders, deurwaarders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

Externe leveranciers in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden

Doorgifte van jouw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Vital Centre is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Vital Centre en dus op verzoek en conform instructie van Vital Centre handelt, sluit Vital Centre met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

 

GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Vital Centre jouw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Vital Centre er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

 

GRONDSLAGEN

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Vital Centre baseert Vital Centre zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij jouw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer je geen lid bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Vital Centre, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van Vital Centre. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

 

BEWAARTERMIJNEN

Vital Centre bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang Vital Centre dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

 

JOUW RECHTEN

Je kunt Vital Centre verzoeken je gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heb je het recht om de gegevens die wij van je in ons bezit hebben op te vragen. Wil je van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen meer ontvangen? Je kunt je op elk moment uitschrijven via raalte@vitalcentre.nl.

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Vital Centre zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

KLACHTENREGELING

Bij Vital Centre hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in jouw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij de clubmanager van je Vital Centre vestiging. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Kom je er dan niet uit, dan kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure. Voor meer informatie neem je daarover contact op via raalte@vitalcentre.nl.

Je hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Vital Centre in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

STATEMENT AAN VERANDERINGEN ONDERHEVIG

Vital Centre behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Vital Centre dit onder jouw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Vital Centre en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Laatste moment van wijzigen: 7/2/2024

Vital Centre laaste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze acties en activiteiten

VITAL ZOMERACTIE

Edwin

Swen

Ineke